Flowering Tea Gift Set

20.00$

T

1 tin rose tea 50g ( 1.7 oz )

1 tin lemon tea 50g ( 1.7 oz )

1 tin mixed tea 150g ( 5.1 oz )

ingredient: pineapple, kiwi, apriocot, apple, hibiscus, tangerine peel, hawthorn

1 tin chrysanthemum 50g ( 1.7 oz )

Total net weight: 300g ( 10.2 oz )

Perfect gift choice

There are no reviews yet.

Be the first to review “Flowering Tea Gift Set”